ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ (RLKS) W MAŁOPOLSCE

W ramach nowych LSR, do realizacji będą możliwe projekty z różnorodnych zakresów.


W ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027


(EFRROW – Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich)

 1. rozwój przedsiębiorczości, w tym rozwój biogospodarki lub zielonej gospodarki poprzez:
  • podejmowanie pozarolniczej działalności gospodarczej przez osoby fizyczne,
  • rozwijanie pozarolniczej działalności gospodarczej
 2. rozwój pozarolniczych funkcji małych gospodarstw rolnych w zakresie tworzenia lub rozwijania:
  • gospodarstw agroturystycznych,
  • zagród edukacyjnych,
  • gospodarstw opiekuńczych,
 3. rozwój współpracy poprzez tworzenie i rozwijanie krótkich łańcuchów żywności,
 4. poprawa dostępu do usług dla lokalnych społeczności, z wyłączeniem inwestycji infrastrukturalnych oraz operacji w zakresach wymienionych w punktach 1-3,
 5. przygotowanie koncepcji Smart Village,
 6. poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej,
 7. kształtowanie świadomości obywatelskiej o znaczeniu zrównoważonego rolnictwa, gospodarki rolno-spożywczej, zielonej gospodarki, biogospodarki, wsparcie rozwoju wiedzy i umiejętności w zakresie innowacyjności, cyfryzacji lub przedsiębiorczości, a także wzmacnianie programów edukacji liderów życia publicznego i społecznego z wyłączeniem inwestycji infrastrukturalnych,
 8. włączenie społeczne seniorów, ludzi młodych lub osób w niekorzystnej sytuacji,
 9. ochrona dziedzictwa kulturowego lub przyrodniczego polskiej wsi.

W ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski na lata 2021-2027

z EFS+ - Europejski Fundusz Społeczny Plus:

 1. aktywizacja społeczna, zawodowa, edukacyjna, zdrowotna kulturalna i mieszkaniowa osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz osób biernych zawodowo mająca na celu poprawę ich sytuacji na rynku pracy oraz zwiększenia aktywności w wymiarze społecznym;
 2. tworzenie nowych oraz rozwój już istniejących placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży,
 3. usługi zgodne z zasadą deinstytucjonalizacji, w zakresie zapewnienia opieki osobom potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym ze względu na wiek oraz/lub usługi w zakresie wsparcia opiekunów nieformalnych,
 4. usługi w zakresie rozwoju mieszkalnictwa chronionego, wspomaganego i innych rodzajów mieszkań z usługami,
 5. usługi domowej opieki długoterminowej zgodne z zasadą deinstytucjonalizacji, w tym wykorzystanie modelu DDOM,
 6. wsparcie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (RLKS) poprzez finansowanie działań związanych z realizacją i zarządzaniem strategią LSR, w tym kosztów monitorowania, ewaluacji i działań animacyjnych podejmowanych przez LGD.

z EFRR - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego:

 1. Rozwój infrastruktury kultury:
  • rozwój m.in. domów kultury, bibliotek (mediatek), muzeów, w tym wyposażenie w nowe technologie wzmacniające ofertę kulturalną,
  • dokumentowanie, zachowanie i upowszechnianie dziedzictwa niematerialnego.
 2. Ochrona i opieka nad zabytkami:
  • wspieranie prac konserwatorskich, restauratorskich i zabezpieczających oraz robót budowalnych przy zabytkach nieruchomych wraz z ich otoczeniem, umożliwiających zachowanie dotychczasowych funkcji zabytków, a także służących nadaniu im nowych funkcji. Objęte wsparciem zabytki będą mogły pełnić funkcje użytkowe, w szczególności kulturalne, edukacyjne, służące lokalnej społeczności oraz turystom.
 3. Oferta turystyczna:
  • rozwój szlaków turystycznych oraz tworzenie produktów turystycznych bazujących na lokalnych potencjałach oraz walorach kulturowych i przyrodniczych, dzięki wsparciu infrastruktury, do potrzeb zrównoważonej turystyki i stworzenia ponadlokalnej oferty turystycznej (z wyłączeniem komercyjnych obiektów, w tym noclegowych i gastronomicznych).
Dokumenty

zip

815.13 KB

Obowiązujący od
01.01.2024